Search:
Odpłatność za pobyt w DPS


Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania (art. 60 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).


 

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
są w kolejności:


 

1.      mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2.      małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3.      gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie maja obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność (art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).


 

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:


 

1)     mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

2)     małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie
art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (kierownik ośrodka pomocy społecznej ustala w drodze umowy z małżonkiem, zstępnymi przed wstępnymi mieszkańca domu pomocy społecznej wysokość wnoszonej przez nich opłaty za pobyt tego mieszkańca w domu pomocy społecznej):

a)    w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej*, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium,

b)    w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie*, z tym
że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

b)

1.      gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej –
w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.


 

W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w pkt 1 i 2,
z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków (art. 61 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej).


 

W 2006r. w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu gliwickiego średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca kształtuje się następująco:


 

w DPS „Ostoja” w Sośnicowicach – 1.874,14 zł,

w DPS „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej – 2.029,95 zł,

w DPS w Wiśniczu – 1.959,87 zł,

w DPS w Pilchowicach – 1.832,07 zł.