Search:
Kierowanie i odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy


Kierowanie osób do środowiskowego domu samopomocy


 

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia (art. 51 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).


 

Tryb postępowania w sprawie umieszczenia w środowiskowym domu samopomocy:

 • wniosek o umieszczenie w środowiskowym domu samopomocy składa zainteresowana osoba we właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania ośrodku pomocy społecznej
 • ośrodek pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy
  w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie
  do środowiskowego domu samopomocy i kompletuje wymagane dokumenty
 • po skompletowaniu dokumentacji ośrodek pomocy społecznej przesyła ją do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach po analizie dokumentacji osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej wydaje decyzję administracyjną (decyzję o skierowaniu
  i odpłatności lub decyzję odmowną)


 

Wymagane dokumenty:


 

 • wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy lub jej opiekuna prawnego,
 • wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
  u osoby ubiegającej się o umieszczenie w środowiskowym domu samopomocy,
 • opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy,
 • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego (do decyzji załącza się zgodę osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie odpłatności za pobyt w środowiskowym domu samopomocy),
 • decyzja organu emerytalno-rentowego ustalająca wysokość renty, renty socjalnej lub emerytury (do decyzji załącza się zgodę osoby ubiegającej się na ponoszenie odpłaty za pobyt w środowiskowym domu samopomocy),
 • oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty, dochodu dziecka, w przypadku gdy opłatę ponosić będzie opiekun prawny,
 • protokół uzgodnień dotyczący zakresu przyznanych usług oraz wysokości odpłatności za te usługi


 

Odpłatność za pobyt w środowiskowym domu samopomocy


 

 • pobyt w środowiskowym domu samopomocy jest odpłatny
 • wysokość odpłatności została ustalona w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 22 grudnia 2005 r., Nr XXXIX/304/2005
  w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy – Ośrodek M.B. Uzdrowienie Chorych w Knurowie prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej na zlecenie Powiatu Gliwickiego
 • opłatę za pobyt w środowiskowym domu samopomocy ustala podmiot kierujący (powiatowe centrum pomocy rodzinie) w uzgodnieniu
  z osobą kierowaną (protokół uzgodnień), uwzględniając przyznany zakres usług
 • osoby kierowane nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego*


 

* Kryterium dochodowe ustala się w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i nie może przekroczyć:


 

na osobę samotnie gospodarującą – 461 zł

na osobę w rodzinie – 316 złProtokół uzgodnień
2006-08-20 20:51:50(55 KB)More...