Search:
Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
ul. Raciborska 20
44-200 Rybnik
tel. 423-72-02

Orzeczenie wydawane jest do celów:

  • szkolenia
  • odpowiedniego zatrudnienia
  • korzystania z rehabilitacji zawodowej
  • korzystania z systemu pomocy społecznej
  • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • uczestnictwa w terapii zajęciowej
  • korzystania z usług socjalnych i opiekuńczych
  • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego

Zespół orzeka w sprawach nierentowych, orzeczenie Zespołu nie uprawnia do otrzymania renty inwalidzkiej

Zespół wydaje legitymacje osoby niepełnosprawnej

(wnioski o wydanie orzeczenia i legitymacji można otrzymać w PCPR, ośrodkach pomocy społecznej, zakładach opieki zdrowotnej, itp.)

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o grupie inwalidzkiej, czy niezdolności do pracy mogą skorzystać z wszystkich wymienionych w niniejszym informatorze propozycji pomocy dla osób niepełnosprawnych (w zależności od wysokości środków finansowych przyznanych na dany rok kalendarzowy przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
www.rybnik.pl