Search:
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny


O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli jej dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wynosi:

  •   50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie  domowym
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Przeciętne wynagrodzenie, ogłaszane jest co kwartał w Monitorze Polskim.


Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi:

  • do 60% kosztów tego sprzętu nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego  przeciętnego wynagrodzenia.


 

WAŻNE! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych z PFRON  i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków FunduszuO dofinansowanie ze środków Funduszu  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może ubiegać się osoba niepełnosprawna jeżeli:


 


  • zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Wnioski o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego osoba niepełnosprawna może składać w każdym terminie.Wniosek do pobrania
2009-01-16 12:34:31(66 KB)More...