Search:
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

WKT01 - Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
2013-02-07 10:32:02(16 KB)More...
WKT02 - Dowód rejestracyjny - wtórnik
2013-02-07 10:33:06(16 KB)More...
Załącznik do kart WKT02, WKT32
2012-01-05 14:35:06(26 KB)More...
WKT03 - Dowód rejestracyjny - zwrot zatrzymanego dowodu
2013-02-07 10:34:45(15 KB)More...
Załącznik do kart WKT03, WKT15, WKT25, WKT26, WKT30, WKT40
2012-01-05 14:37:29(28 KB)More...
WKT04 - Instruktor nauki jazdy - wpisywanie do ewidencji
2013-02-07 10:36:25(16 KB)More...
WKT05 - Karta pojazdu
2013-02-07 10:38:20(16 KB)More...
WKT06 - Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

2011-08-08 14:12:19(21 KB)More...
WKT07 - Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

2011-08-08 14:13:20(20 KB)More...
Załącznik do kart WKT06, WKT07
2010-07-15 09:24:59(38 KB)More...
Załącznik nr 1 do kart WKT06, WKT07
2010-07-15 09:26:11(27 KB)More...
Załącznik nr 2 do kart WKT06, WKT07
2010-07-15 09:22:01(30 KB)More...
WKT08 - Pojazd - wyrejestrowanie
2013-02-07 10:40:03(17 KB)More...
WKT09 - Pojazd - zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem
2013-02-07 10:46:32(15 KB)More...
Załącznik do kart WKT09, WKT44
2012-01-05 14:39:01(25 KB)More...
WKT10 - Pojazd - zbycie pojazdu
2013-02-07 10:52:54(14 KB)More...
Załącznik do karty nr WKT10
2009-08-28 10:34:17(20 KB)More...
WKT11 - Pojazd - zmiana rodzaju pojazdu
2013-02-07 10:57:46(16 KB)More...
WKT12 - Prawo jazdy międzynarodowe - wydanie
2013-02-07 11:02:30(17 KB)More...
WKT13 - Prawo jazdy: nowe - wydawane po raz pierwszy - Profil Kandydata na Kierowcę
2013-02-07 12:26:12(18 KB)More...
WKT15 - Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki legalizacyjnej, nalepki na tablice tymczasowe
2013-02-07 12:50:54(16 KB)More...
WKT16 - Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela
2013-02-07 12:57:02(17 KB)More...
WKT17 - Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
2013-02-07 13:06:44(17 KB)More...
WKT18 - Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju (nowego i używanego)
2013-02-07 13:10:55(17 KB)More...
WKT19 - Rejestracja pojazdu unikatowego (zabytkowego)
2013-02-07 13:17:33(16 KB)More...
Załącznik do karty nr WKT8, WKT16, WKT17, WKT18, WKT19
2010-07-15 09:12:48(37 KB)More...
WKT20 - Utrata/kradzież tablic rejestracyjnych
2013-02-07 13:23:13(16 KB)More...
WKT21 - Wpis diagnosty do ewidencji i wydanie imiennego uprawnienia diagnosty
2013-02-07 13:27:56(16 KB)More...
WKT22 - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
2013-02-07 13:33:39(16 KB)More...
WKT23 - Wpis do rejestru przedsiebiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
2013-02-07 14:03:48(15 KB)More...
WKT24 - Wtórnik pozwolenia czasowego
2013-02-07 14:04:32(6 KB)More...
WKT25 - Wydanie decyzji na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej
2013-02-07 14:06:24(16 KB)More...
WKT26 - Wydanie decyzji o nadaniu cechy identyfikacyjnej
2013-02-07 14:07:38(16 KB)More...
WKT28 - Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu zniszczenia, utraty, zmiany danych, upływu terminu ważności badań lekarskich
2013-02-07 14:09:22(44 KB)More...
WKT29 - Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami
2013-02-07 14:28:40(34 KB)More...
WKT30 - Wydanie zatrzymanego prawa jazdy po upływie orzeczonej kary
2013-02-07 14:31:38(42 KB)More...
WKT31 - Wydanie zezwolenia na szkolenie instruktorów nauki jazdy
2009-08-28 10:53:32(18 KB)More...
WKT32 - Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika
2010-02-24 12:04:11(23 KB)More...
WKT33 - Wymiana dowodu rejestracyjnego z tytułu zmiany nazwiska/nazwy
2013-02-07 14:33:02(15 KB)More...
Załącznik do kart WKT32, WKT33
2012-01-05 14:41:46(312 KB)More...
WKT37 - Wymiana tablic rejestracyjnych
2013-02-07 14:34:05(15 KB)More...
Załącznik do karty WKT37
2012-01-05 14:48:00(24 KB)More...
WKT38 - Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie
2013-02-07 14:34:56(17 KB)More...
WKT39 - Zastaw rejestrowy - wpis do dowodu rejestracyjnego
2013-02-07 14:35:52(15 KB)More...
WKT40 - Zastaw rejestrowy - skreślenie
2013-02-07 14:36:41(15 KB)More...
WKT41 -Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne

2011-08-08 14:15:35(27 KB)More...
Załącznik do karty nr WKT41
2010-07-15 10:01:23(36 KB)More...
WKT42 - Zezwolenie na przewozy regularne osób w krajowym transporcie drogowym
2009-08-28 11:03:44(21 KB)More...
WKT43 - Zezwolenie na przewozy regularne specjalne osób w krajowym transporcie drogowym
2009-08-28 11:04:22(21 KB)More...
WKT44 - Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dane techniczne) bez zmiany rodzaju pojazdu
2013-02-07 14:37:35(16 KB)More...
WKT45 - Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych lub placówek zajmujących się opieką edukacją lub rehabilitacją osób niepełnosprawnych
2013-02-07 14:38:59(17 KB)More...
Załącznik do karty nr WKT45
2010-07-15 09:16:30(18 KB)More...
WKT46 - Wymiana prawa jazdy z art. 15 - potwierdzenie uzyskania kwalifikacji dla kierowców zawodowych
2013-02-07 14:39:51(20 KB)More...


Ośrodki szkolenia kierowców


Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców


Dokonanie zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców


Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców


Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań


Przekazanie informacji o podjęciu / zakończeniu przez szkołę działalności w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi lub zmianie danych


Dokonanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy


Dokonanie wpisu osoby do ewidencji wykładowców i wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców


Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów w przypadku, gdy osoba posiadająca uprawnienia wydane przez inny organ zameldowała się na terenie miasta


Wpis ponowny osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora po uprzednim jego wykreśleniu z uwagi na brak aktualnych badań lekarskich i/lub psychologicznych


Przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy


Zmiana legitymacji instruktora nauki jazdy


Wydanie wtórnika legitymacji instruktora nauki jazdy


Przekazanie przez instruktora i/lub wykładowcę zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego


Przedstawienie informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników


Przedstawienie informacji o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego


Przekazanie informacji o osobach, które ukończyły kurs


Przekazanie informacji o osobach, które ukończyły kurs

Prawo jazdy


Ponowne ubieganie się o prawo jazdy / pozwolenie na kierowanie tramwajem


Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres nieprzekraczający 1 roku


Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok


Wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego


Wydanie krajowego prawa jazdy / pozwolenia na kierowanie tramwajem po raz pierwszy


Wydanie krajowego prawa jazdy - rozszerzenie uprawnień


Wydanie międzynarodowego prawa jazdy


Wydanie wtórnika pozwolenia na kierowanie tramwajem


Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty (zagubienie, kradzież) lub zniszczenia


Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu zmiany danych (zmiana nazwiska, adresu, upływ terminu ważności badań lekarskich)


Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami


Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM


Wymiana pozwolenia wojskowego na prawo jazdy


Wymiana praw jazdy "starego typu" na dokumenty zgodne z obowiązującym wzorem


Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę Konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach


Wymiana zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym


Zwrot prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem osobie, która była go pozbawiona przez okres przekraczający 1 rok


Zwrot prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem zatrzymanego na okres nieprzekraczający 1 roku


Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne po raz pierwszy lub rozszerzenie zakresu uprawnień


Przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne


Wymiana zaświadczenia wydanego w trybie art. 95 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym na zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym


Rejestracja pojazów


Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP


Rejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/ starostwie


Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w tym samym mieście/ starostwie


Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy


Rejestracja pojazdu zabytkowego


Rejestracja pojazdu marki SAM


Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela


Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części - w celu umożliwienia odpowiednich badań


Rejestracja pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną


Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego


Wyrejestrowanie pojazdu


Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego


Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu właściciela (nie powodującą zmiany organu rejestrującego) i/lub nazwiska właściciela (bez zmiany prawa własności)


Dopisanie lub skreślenie współwłaściciela


Wymiana zniszczonych lub zagubionych tablic rejestracyjnych


Wymiana tablic rejestracyjnych wydanych przed 1 maja 2000 r na wniosek właściciela (Wymiana czarnych tablic rejestracyjnych)


Wydanie tablic indywidualnych


Wydanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu


Dokonanie adnotacji o VAT w dowodzie rejestracyjnym


Dokonanie adnotacji o zastawie rejestrowym


Wykreślenie z dowodu rejestracyjnego adnotacji o zastawie rejestrowym


Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem


Wykreślenie z dowodu rejestracyjnego adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem


Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy, nauki jazdy, usług taksówkowych


Zawiadomienie o innych zmianach technicznych pojazdu


Zawiadomienie o zmianie numeru podwozia lub ramy w zarejestrowanym pojeździe


Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu


Wydanie wtórnika karty pojazdu


Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej


Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego


Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu


Przedłużenie czasowego wycofania pojazdu z ruchu


Odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego z depozytu po upłynięciu terminu czasowego wycofania pojazdu z ruchu


Wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu pojazdu


Wydanie wtórnika znaku legalizacyjnego


Wydanie wtórnika pozwolenia czasowego


Wydanie zgody (decyzji) do wykonania tabliczki znamionowej zastępczej

Stacje kontroli pojazdów


Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów


Dokonanie zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów


Aktualizacja danych dotyczących wpisu stacji kontroli pojazdów do rejestru działalności regulowanej


Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów


Udzielenie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów


Wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów w przypadku, gdy osoba posiadająca uprawnienia w innym mieście zameldowała się na terenie miasta


Uzupełnienie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

Transport drogowy rzeczy i osób, taksówki


Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego


Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy


Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy


Udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym


Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

Transport drogowy osób


Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób


Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób


Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób


Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób


Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym


Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym


Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym


Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą


Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą


Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób: pojazdem osobowym lub pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Transport drogowy rzeczy


Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy


Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy


Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy


Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy


Zgłoszenie zmian niepowodujących zmian treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy


Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy


Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy


Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy


Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy