Informacje ogólne


KOMUNIKAT O OGRANICZENIU FUNKCJONOWANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W GLIWICACH, POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO (PINB) I POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE (PCPR) W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-COV-2.

Informujemy Szanownych Klientów, że z dniem 23 marca 2020 r. nastąpi ograniczenie pracy urzędu, co będzie miało bezpośredni wpływ na sposób załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, PINB i PCPR. 

Urząd zostanie zamknięty dla Klientów aż do odwołania. Prosimy o komunikowanie się ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach, PINB-em i PCPR-em drogą telefoniczną lub mailową w następujących godzinach:

- poniedziałek, wtorek, środa 7.30 – 15.30
- czwartek                    7.30 – 17.30
- piątek                      7.30 - 13.30

W razie nagłych i ważnych zdarzeń można całodobowo dzwonić do służby dyżurnej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Gliwickiego – 510 138 137.
Rekomendujemy korzystanie z elektronicznej drogi załatwiania spraw – informacja na ten temat umieszczona jest na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gliwicach w zakładce E-URZĄD. Polecamy także tradycyjna pocztę. Regulowanie zobowiązań finansowych jest możliwe za pomocą płatności elektronicznych na numery kont podane na stronie internetowej urzędu.

Poniżej przypominamy dane teleadresowe:

Wydział Komunikacji i Transportu:
 - rejestracja samochodów – 32 331 55 99 (rejestrowane będą tylko pojazdy fabrycznie nowe i załatwiane sprawy nie cierpiące zwłoki – po poprzednim umówieniu się telefonicznym). 
- prawa jazdy – 32 332 66 03.
- Referat Transportu – 32 338 37 13 (w następujących godzinach: od pon. do śr. – 7.30-11.30, czw. –7.30-12.30, pt. – 7.30-10.30) 
wkt@starostwo.gliwice.pl

Wydział Architektury i Budownictwa
tel. 32 332 66 76
wab@starostwo.gliwice.pl

Wydział Geodezji i Informacji  Przestrzennej
tel. 32 332 66 02 lub 32 332 66 28.
Zalecamy załatwianie spraw z zakresu geodezji i informacji przestrzennej on-line przez platformy E-PUAP, SEKAP lub przez Portal Interesanta w WEBEWID - Powiatowy System Informacji Przestrzennej na stronie www.starostwo.gliwice.pl - https://gliwicki.webewid.pl/. Sprawy można również zrealizować drogą pocztową lub e-mailowo (wymagany jest podpis elektroniczny) pod adresem wgi@starostwo.gliwice.pl.
Wykonawców prac geodezyjnych prosimy o składanie operatów z prac wyłącznie w wersji elektronicznej. Wszystkie wątpliwości dotyczące protokołów weryfikacji prosimy wyjaśniać telefonicznie.

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów (w następujących godzinach:
31.03.2020r. – 7.30-15.30,
02.04.2020r. – 7.30-17.30,
6.04 oraz 8.04.2020r. – 7.30-15.30,
10.04.2020r. – 7.30-13.30) 
tel. 32 331 69 26
rzecznik.konsumentow@starostwo.gliwice.pl

Biuro Prasowe (w następujących godzinach: od pon. do śr. – 7.30-11.30, czw. –7.30-12.30, pt. – 7.30-10.30) 
tel. 32 332 66 65
biuro.prasowe@starostwo.gliwice.pl

Biuro ds. Rady i Zarządu Powiatu Gliwickiego
tel. 32 332 66 93
brz@starostwo.gliwice.pl

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
tel. 32 332 66 18
wes@starostwo.gliwice.pl
- Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych
tel. 32 332 66 70
pcop@starostwo.gliwice.pl

Wydział Finansowy
tel. 32 231 08 23
wf@starostwo.gliwice.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tel. 32 231 84 65
wgn@starostwo.gliwice.pl

Wydział Kontroli i Audytu
tel. 32 338 37 22
wka@starostwo.gliwice.pl

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 32 332 66 45, 32 338 37 16
wos@starostwo.gliwice.pl

Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń
tel. 32 332 66 11
wok@starostwo.gliwice.pl

Biuro Obsługi Klienta
tel. 32 331 67 67
bok@starostwo.gliwice.pl

Wydział Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji
tel. 32 332 66 10
wri@starostwo.gliwice.pl
- Referat Rozwoju i Inwestycji
tel. 32 230 68 64
rozwoj@starostwo.gliwice.pl
- Referat Zamówień Publicznych i Obsługi
tel. 32 332 66 51
zamowienia@starostwo.gliwice.pl
- Referat Promocji i Współpracy Partnerskiej
tel. 32 332 66 53
promocja@starostwo.gliwice.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informatyki
tel. 32 332 66 38, 32 338 37 07
- Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - PCZK
tel. 510 138 137, tel. 32 332 66 39
pczk@starostwo.gliwice.pl
- Referat Informatyki
tel. 32 338 37 07
wzi@starostwo.gliwice.pl

Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej
tel. 32 332 66 40
wzs@starostwo.gliwice.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 32 231 96 86
iod@starostwo.gliwice.pl

 


POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO (PINB)
tel. 32 332 66 37
pinb.powgliw@op.pl

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE (PCPR)
tel. 32 332 66 16
pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl


Równocześnie informujemy Szanownych Klientów, że dołożymy wszelkich starań, by sprawy były załatwiane terminowo, jednak w związku z zaistniałą sytuacją część spraw może wymagać przedłużenia terminu załatwienia (art. 36 § 1 lub § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity DZ.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).   

Uprzejmie informujemy, iż w trosce o naszych Mieszkańców uruchomiona została możliwość skorzystania ze zdalnej pomocy psychologicznej w PCPR w Gliwicach. Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej jest przygotowany, aby zapewnić wsparcie psychologiczne osobom zgłaszającym taką potrzebę, a przebywającym w izolacji poprzez:
- telefon stacjonarny: (32) 332 66 77
- telefon komórkowy: 514 448 957
- komputery; poprzez komunikator Skype (nazwa użytkownika: PCPR Gliwice Aleksandra, PCPR Gliwice Joanna, PCPR Gliwice Agnieszka).
Pomoc psychologiczna świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00.

_______________________________________________________________________________________________________________

Informacja Wydziału Komunikacji i Transportu dotycząca kar

W związku z wprowadzeniem w dniu 12 marca 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego informujemy, że niedopełnienie obowiązku zarejestrowania pojazdu sprowadzonego lub zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu w terminie 30 dni z powodów związanych z epidemią koronawirusa stanowi siłę wyższą wyłączającą odpowiedzialność wynikającą z tytułu dokonanego naruszenia.

Mając na uwadze powyższe apelujemy do klientów załatwianie spraw za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Informacja Wydziału Komunikacji i Transportu dla przedsiębiorców

Drodzy klienci, przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość dokonania czasowego wyrejestrowania pojazdu z ruchu.

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:

1) samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;

2) ciągniki samochodowe;

3) pojazdy specjalne;

4) autobusy.

Decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu wydaje za opłatą organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. Właściciel pojazdu jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;

https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/res/serwisy/pliki/20054285?version=1.0 – przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub skrzynki podawczej;

- dowód rejestracyjny pojazdu;

- karta pojazdu, jeżeli była wydana;

- tablice rejestracyjne;

- dokument tożsamości.

Opłaty:

Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł.

W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu:

1) 4 zł - od 3 do 12 miesiąca;

2) 2 zł - od 13 do 24 miesiąca;

3) 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.

Sposób załatwienia sprawy

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Gliwicach wniosek można złożyć:

- za pośrednictwem platformy e PUAP – link poniżej:

http://www.starostwo.gliwice.pl/aktualnosci-pl/skorzystaj-z-epuap-u.html

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej,

- korzystając ze skrzynki podawczej przy wejściu do budynku Starostwa.

Kontakt telefoniczny: 32 331 55 99.

_______________________________________________________________________________________________________________

Komunikat w związku z zagrożeniem koronawirusem.

        

Powiat Gliwicki informuje, że w okresie od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. zostanie zawieszone udzielanie porad prawnych i obywatelskich osobiście przez radców prawnych, adwokatów oraz doradców obywatelskich
w punktach mieszczących się w:

  • Gminie Knurów przy ul. Szpitalnej 29 (ZSZ nr 2),
  • Gminie Pyskowice przy ul. Strzelców Bytomskich 3 (Urząd Miasta Pyskowice),
  • Gminie Sośnicowice, Szprynek 1 (OPS),
  • Gminie Rudziniec, ul. Gliwicka 26 (Urząd Gminy),
  • Gminie Wielowieś, ul. Główna 1 (Urząd Gminy).

Udzielanie  nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie  nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego odbywać się będzie za pośrednictwem środków  porozumiewania się na odległość np. telefon, e-mail na wniosek beneficjenta.

Oświadczenie o udzielenie porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość będzie zamieszczone na Portalu Powiatu Gliwickiego internetowej Starostwa Powiatowego w oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach w zakładce nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Oświadczenie należy przesłać na adres mailowy npp@starostwo.gliwice.pl lub faxem pod numer 32 338 37 03,

a następnie należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

 

STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH
UL. ZYGMUNTA STAREGO 17
44-100 GLIWICE
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

 

Telefon: 32 332 66 00
Fax: 32 231 08 22

E-mail:sekretariat@starostwo.gliwice.pl
WWW: http://www.powiatgliwicki.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza: /pzgliwice/skrytka

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 17:30
piątek: 7:30 - 13:30

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów przyjmuje klientów:
poniedziałek, wtorek, środa: 7:30 - 15:00
czwartek: 7:30 - 17:00
piątek: 7:30 - 13:00

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przyjmuje klientów:
poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00
czwartek: 8:00 - 17:00
piątek: 8:00 - 13.00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów:
poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00
(wnioski o rejestrację pojazdów są przyjmowane do godz. 14.00)
czwartek: 8:00 - 17:00
(wnioski o rejestrację pojazdów są przyjmowane do godz. 16.00)
piątek: 8:00 - 13.00
(wnioski o rejestrację pojazdów są przyjmowane do godz. 12.00)
Elektroniczny system rezerwacji terminu w Wydziale Komunikacji i Transportu - kliknij tu

Wydział Architektury i Budownictwa przyjmuje klientów:
poniedziałek, wtorek, środa: 9:00 - 13:00
czwartek: 13:00 - 17:00
piątek: 9:00 - 13:00
Poza godzinami przyjęć możliwość telefonicznego umówienia się na spotkanie z inspektorem prowadzącym sprawę.

Pozostałe wydziały przyjmują w godzinach pracy urzędu.


REGON: 276 254 985
NIP: 631 26 06 158
Numery kont bankowych:

Rachunek bieżący budżetu: 98 1560 1081 0000 9040 0005 2062
Rachunek depozytowy: 57 1560 1081 0000 9040 0005 2121
Rachunek dochodów Skarbu Państwa: 38 1560 1081 0000 9040 0005 2075
Opłaty z tytułu ustawy o opłacie skarbowej

Badanie Satysfakcji Klienta

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej jest konieczne, aby funkcjonować mogła ustawa z 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie MSWiA z 18 stycznia 2007 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198).

Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj.

Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (obecnie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) - www.bip.gov.plIntencją ustawodawcy było upowszechnienie oraz ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych, poprzez stworzenie w odrębnych serwisach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Romana Gozdek , w dniu:  24‑10‑2011 08:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Szyszko
email: bip@starostwo.gliwice.pl
, w dniu:  24‑10‑2011 08:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑04‑2020 15:38:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie