Informacja o komunalnych osadach ściekowych


KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE

ZBIÓR PRZEPISÓW I ZASAD DO ZAPOZNANIA SIĘ PRZEZ MIESZKAŃCÓW POWIATU GLIWICKIEGO

Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane w rolnictwie do upraw, tylko gdy zapewnione są odpowiednie warunki bezpieczeństwa.

Najważniejsze zasady stosowania komunalnych osadów ściekowych

1. Wolno stosować osady ściekowe ustabilizowane, nie powinny zagniwać.

2. W postaci płynnej muszą być wprowadzane do gruntu metodą iniekcji (wstrzykiwania) lub metodą natryskiwania.

3. W postaci mazistej i ziemistej muszą być równomiernie rozprowadzane na powierzchni gruntu i wprowadzenie do gruntu.

4. Osady ściekowe w postaci płynnej, mazistej lub ziemistej wprowadza się do gruntu po przetransportowaniu ich na nieruchomość gruntową, na której mają być one stosowane, nie później niż następnego dnia po ich przetransportowaniu.

Kto i komu możne przekazywać komunalne osady ściekowe?

Wyłącznie oczyszczalnie ścieków mogą przekazywać komunalne osady ściekowe właścicielowi, dzierżawcy lub innej osobie władającej nieruchomością, na której mają być stosowane, na cele uprawy roślin, rekultywacji lub zagospodarowania terenu.

Kiedy i gdzie nie wolno stosować komunalnych osadów ściekowych?

- na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody;

- na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, w przypadku ich ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 58 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j.Dz. U. z 2015r. poz.469);

- w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków;

- na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenach czasowo podtopionych i bagiennych;

- na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem;

- na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu;

- na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%;

- na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, w przypadku ich ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 60 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;

- na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody innymi niż parki narodowe i rezerwaty przyrody, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami;

- na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności;

- na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych;

- na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym - w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów;

- na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki;

- na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami.

OBOWIĄZKI WYTWÓRCY - OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

1. NOWOŚĆ Dla przypadku wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie powiadomienie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o zamiarze przekazania osadów władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być stosowane, co najmniej 7 dni przed przekazaniem.

2. Wykonanie badań komunalnych osadów ściekowych i gruntu zgodnie z przepisami.

3. Przekazanie właścicielowi, dzierżawcy lub innej osobie władającej nieruchomością, na której komunalne osady ściekowe mają być stosowane, wyników badań oraz informacji o dawkach tego osadu, które można stosować.

4. Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji opadów.

5. Przedkładanie marszałkowi zbiorczego zestawienia danych dotyczącego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych.

Obowiązki właściciela nieruchomości

Właściciel, dzierżawca lub inna osoba władająca nieruchomością, na której mają być stosowane komunalne osady ściekowe, musi przechowywać wyniki badań i informacje, o dawkach tego osadu, które można stosować na poszczególnych gruntach przez okres 5 lat.

JAK INTERWENIOWAĆ?

Ø Gdy komunalne osady ściekowe są nielegalnie składowane lub magazynowane - telefon do urzędu gminy.

NUMERY KONTAKTOWE:

Urząd Gminy Gierałtowice

(32) 30-11-390

Urząd Gminy Rudziniec

(32) 40-00-783

Urząd Gminy Pilchowice

(32) 235-65-21

Urząd Gminy Wielowieś

(32) 237-85-00

Urząd Miejski w Pyskowicach

(32) 332-60-00

Urząd Miasta Knurów

(32) 339-22-66

Urząd Miejski w Toszku

(32) 237-80-28

Urząd Miejski w Sośnicowicach

(32) 238-71-91 do 93

Ø Gdy komunalne osady ściekowe są stosowane niezgodnie z zezwoleniami - telefon do Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

NUMER KONTAKTOWY

Starostwo Powiatowe w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

(32) 238-93-00

Ø Gdy komunalne osady ściekowe są niewłaściwie aplikowane do gleby - telefon do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

NUMER KONTAKTOWY

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice

(32) 201-76-00, (32) 251-80-40

Pamiętajmy, że postępowanie z osadami ściekowymi regulują przepisy:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U.2015.257).

Informacja wytworzona przez:
Mariusz Dyka - Naczelnik WOŚ , w dniu:  23‑04‑2015 16:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sonia Guzik
email: s.guzik@starostwo.gliwice.pl tel.:32 332 66 65 fax: 32 231 08 22
, w dniu:  23‑04‑2015 16:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑04‑2015 16:04:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie