Ogólna charakterystyka Powiatu Gliwickiego


O Powiecie...

Podstawowy akt normatywny, określający ustrój, zakres oraz zasady działania Powiatu został podpisany w 1998 r. Jest to ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Powiatowym. W dn. 12 lutego 1999 r. w Gliwicach, Premier RP - Jerzy Buzek wręczył pierwszemu Staroście Gliwickiemu - Zbigniewowi Pańczykowi akt poświadczający, iż Rzeczpospolita Polska przekazała z dniem 1.01.1999 r. wspólnocie samorządowej i władzom Powiatu Gliwickiego odpowiedzialność za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym w zakresie należącym dotąd do administracji rządowej.

Tereny Powiatu Gliwickiego rozpościerają się w zachodniej części województwa śląskiego, stosunkowo blisko granicy z Czechami, sąsiadując z województwem opolskim. Siedzibą Starostwa Powiatu Gliwickiego są Gliwice - miasto leżące poza obszarem administracyjnym tego powiatu, stanowiące osobny powiat grodzki. Bezpośrednia bliskość największej w Polsce aglomeracji miejsko- przemysłowej, w tym Gliwic - ośrodka przyciągającego zagraniczny kapitał - oraz lokalizacja na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu europejskim - autostrad A1 i A4 - czynią z ziem powiatu atrakcyjne tereny inwestycyjne.

Powiat Gliwicki obejmuje obszar 66437 ha, podzielony na 8 gmin:

  • dwie o miejskim charakterze: Knurów i Pyskowice
  • dwie miejsko-wiejskie: Sośnicowice i Toszek
  • cztery wiejskie: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec i Wielowieś.


Podobnie jak reszta Śląska, teren Powiatu jest dość gęsto zaludniony, mieszka tu ok. 115 tys. osób, z czego większość w miastach (Pyskowice, Knurów, Toszek, Sośnicowice).

Pejzaż Powiatu Gliwickiego jest zróżnicowany i nie należy utożsamiać go z rozległymi aglomeracjami na Górnym Śląsku. Przemysł to ważny składnik miejscowej gospodarki, jednak podróżujący po powiecie w większości gmin zobaczą zielony krajobraz zdominowany przez pola i lasy. Liczne szlaki turystyczne, kompleksy leśne, ośrodki wypoczynkowe, zbiorniki wodne zachęcają do odwiedzin. Miłośników sztuki i historii z pewnością zainteresują tutejsze zabytki architektury świeckiej i sakralnej. Ponad 52 proc. ogólnej powierzchni powiatu gliwickiego zajmują tereny typowo rolnicze - taki charakter ma zwłaszcza środkowa i północna część Powiatu. Dobry stan środowiska naturalnego - nieskażone gleby i czyste powietrze stwarzają możliwość rozwoju gospodarstw ekologicznych, a w połączeniu z urodą krajobrazu i walorami turystycznymi sprzyjają inwestowaniu w bazę turystyczną i rozwojowi agroturystyki. Zróżnicowany krajobraz, rozległe lasy, zbiorniki wodne, zabytki architektury i techniki - wszystko to składa się na bogatą ofertę turystyczno-rekreacyjną tych terenów. Bliskość Aglomeracji Górnośląskiej, przewaga lasów, stanowiących 34,6% ogólnej powierzchni powiatu oraz czystość środowiska naturalnego czynią również z większości gmin powiatu atrakcyjne miejsca lokalizacji osiedli i małych zespołów mieszkaniowych.
Gminy Powiatu w celu pozyskania strategicznych inwestorów, wyznaczają na swoich terenach tereny inwestycyjne. W Pyskowicach i Knurowie uruchomiono inkubatory przedsiębiorczości - jednostki pomagające w zakładaniu nowych firm i rozszerzaniu działalności już istniejących, co wiąże się z tworzeniem kolejnych miejsc pracy. Ponadto w Knurowie, który już w początkach XX wieku stał się ośrodkiem przemysłu ciężkiego, działa kopalnia węgla kamiennego "Knurów - Szczygłowice", a równocześnie miasto dąży do poszerzenia profilu gospodarczego poprzez rozwój usług i przyciąganie firm reprezentujących inne gałęzie gospodarki.

Dobrze rozwinięta jest sieć dróg. Przez Powiat Gliwicki biegnie około 923 km dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych (303,6 km) i gminnych, a w pobliskim węźle Gliwice-Sośnica przecinają się dwie największe polskie autostrady: A4 zachód-wschód i A1 północ-południe.


Informacja wytworzona przez:
Romana Gozdek , w dniu:  08‑05‑2006 10:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Pieszka
email: e.pieszka@starostwo.gliwice.pl tel.:(32) 332 66 52 fax: (32) 332 66 10
, w dniu:  08‑05‑2006 10:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑04‑2014 11:48:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie