Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie


ms.gov.plpomoc prawna

Starosta Gliwicki informuje, że od 4 kwietnia 2022 r. porady z zakresu  nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielane stacjonarnie w pięciu punktach na terenie powiatu gliwickiego zgodznie z harmonogramem działania punktów podanych poniżej. 

Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatną mediację przyjmowane są: telefonicznie pod nr tel. 32 338 37 29, w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa w godzinach do 7.30 do 15.30, czwartek w godzinach od 7.30 do 17.30, piątek w godzinach od 7.30 do 13.30; lub adres e-mail npp@starostwo.gliwice.pl online przez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/zapisy,

Zdjęcie baner - zapisy large.jpg

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość , w przypadku: 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. 

Ponadto osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.  

W powyższych przypadkach sposób zgłoszenia na dyżury pozostaje bez zmian.

 

Nieodpłatna pomoc prawna, w tym nieodpłatna mediacja w 2022 r. udzielana jest w niżej wymienionych punktach:

 

Jednostka, w której znajduje się punkt

Adres punktu 

Dni i godziny otwarcia

obsada

Punkt

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gierałtowicach

ul. Powstańców

Śląskich 1

(Ośrodek

Pomocy

Społecznej)

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 11.00 do 15.00,  w piątek w godzinach od 9.00 do 13.00

radcowie prawni

Punkt

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Sośnicowicach

ul. Szprynek 1

(Ośrodek

Pomocy

Społecznej)

w poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00,  od wtorku do piątku w godzinach  od 9.00 do 13.00

adwokaci

Punkt

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Wielowsi

ul. Główna 1

w poniedziałek i wtorek w godzinach od 14.00 do 18.00, od środy do piątku w godzinach   od 8.00 do 12.00

adwokaci, radcowie prawni 

Punkt

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Pyskowicach

ul. Strzelców

Bytomskich 3

od poniedziałku do środy w godzinach od 11.30 do 15.30, w czwartek i piątek w godzinach od 7.30 do 11.30

adwokaci

Punkt

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Rudzińcu

ul. Gliwicka 26

w poniedziałek w godzinach  od 9.00 do 13.00,  we wtorek w godzinach od 11.30 do 15.30,  w środę w godzinach  od 11.00 do 15.00, w czwartek w godzinach od 13.30 do 17.30,  w piątek w godzinach od 9.00 do 13.00

 

radcowie prawni

Spotkanie z mediatorem jest możliwe, w każdym z punktów zlokalizowanych na terenie powiatu gliwickiego, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna po uprzednim umówieniu.   

Osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia mediacji pełnią dyżur w:

 1. Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gierałtowicach w poniedziałek w godzinach od 11.00 do 15.00,
 2. Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Pyskowicach w poniedziałek w godzinach od 11.30 do 15.30,
 3. Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Rudzińcu w poniedziałek w godzinach od 9.00 do 13.00,
 4. Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Wielowsi w piątek w godzinach od 8.00 do 12.00.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne mediacje  dla osób ze znaczną  niepełnosprawnością ruchową oraz osób doświadczającym trudności w komunikowaniu się.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  może być  udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie poza punktem, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoba niepełnosprawna zainteresowana skorzystaniem z bezpłatnej porady prawnej lub obywatelskiej powinna zgłosić zamiar skorzystania z porad na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać pisemnie, przesyłając zgłoszenie:

 • pocztą elektroniczną na  adres: npp@starostwo.gliwice.pl lub
 • telefonicznie pod numer: 32 338 37 29
 • faksem pod numer: 32 338 37 03

Formularz zgłoszenia: https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/res/serwisy/pliki/20757521?version=1.0

pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo - administracyjnym,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, 
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym,
 4. nieodpłatną mediację,
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna bezstronna osoba, za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem”. 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,  
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej, 
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem .  

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; 
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Anetta Krzemińska , w dniu:  23‑10‑2015 11:38:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Szyszko
email: bip@starostwo.gliwice.pl
, w dniu:  23‑10‑2015 11:38:43
Data ostatniej aktualizacji:
01‑04‑2022 12:29:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie